Revision history of "Vibrații"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 22:06, 13 July 2015Admin (Talk | contribs). . (1,248 bytes) (+1,248). . (Created page with "În fizică, vibrația este un fenomen care constă în variația în timp a mărimilor caracteristice unui sistem, însoțită de o transformare a energiei dintr-o formă în...")