Revision history of "Placă mucoidă"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:42, 29 October 2015Admin (Talk | contribs). . (7,237 bytes) (+12). . (De ce placa mucoidă este doar o invenţie – argumente medicale)
  • (cur | prev) 13:39, 29 October 2015Admin (Talk | contribs). . (7,225 bytes) (+7,225). . (Created page with "Placa mucoidă face parte dintr-o paradigmă mai largă care susţine că mâncarea pe care o ingerăm ajunge să putrezească la nivelul colonului, răspândind în circulaţ...")